Dofinansowanie do pompy ciepła - Bielsko Biała i inne


Dofinansowanie do pompy ciepła Bielsko Biała

Dofinansowanie do pompy ciepła - cele i założenia

Cel programu

Celem rządowego programu Czyste Powietrze jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źrodeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Dofinansowanie do pompy ciepła - dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszklanych z wyodrębniona księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

„Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu” w 2022 roku

W bieżącym roku istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej przy zakupie i instalacji nowego ekologicznego źródła ciepła. Maksymalna wysokość dofinansowania na modernizację nowego źródła ciepła tj. gazowe, olejowe, elektryczne, na pellet, zgazowujące drewno, wymiennikowy węzeł cieplny lub pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. wynosi do 6.000,00 zł. Przewiduje się modernizację 66-ciu kotłowni.

Jeśli jesteś mieszkańcem Żywca możesz skorzystać aż z dwóch dofinansowań oraz ulgi termomodernizacyjne!

Cel programu

Projekt polega na udzielaniu Grantobiorcom grantów na zrealizowanie Inwestycji. Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zastąpienie nieefektywnych i wysokoemisyjnych starych źródeł ciepła w budynkach Grantobiorców źródłami efektywnymi energetycznie i spełniającymi standardy niskoemisyjne.

Kiedy?

Realizacja Projektu planowana jest na lata 2022-2023 pod warunkiem otrzymania przez Miasto dofinansowania na jego realizację.

Dla kogo i na co?

Granty udzielane będą na zrealizowanie Inwestycji na terenie Miasta w postaci wymiany starego źródła ciepła dla potrzeb grzewczych budynku (c.o. lub c.o. wraz z c.w.u.) na nowe źródło ciepła, którym powinien być węzeł cieplny podłączony do sieci ciepłowniczej, a gdy nie ma technicznej możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie dopuszcza się: 1) źródło ciepła zasilane gazem lub energią elektryczną, 2) dowolnego rodzaju pompę ciepła.

Ile?

Wysokość grantu dla Grantobiorcy na realizację Inwestycji wyniesie 100% kosztów kwalifikowanych netto każdej Inwestycji, jednak nie więcej niż maksymalna wysokość grantu określona w ust.3, z zastrzeżeniem ust.4 i 5. Na jeden budynek Grantobiorca może wykorzystać tylko jeden grant. Maksymalna wysokość grantu dla Inwestycji wynosi 11 000,00 zł, za wyjątkiem pompy ciepła, dla której maksymalna wysokość grantu wynosi 22 000,00 zł. Grantodawca nie określa minimalnej wartości kwoty wnioskowanego grantu. Wartość środków przekazanych w ramach grantu zależna będzie od kwoty grantu wnioskowanego przez Grantobiorcę. Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone we Wniosku o udział w Projekcie. Granty nie mogą być przeznaczone na zadania zrealizowane przed zawarciem Umowy o powierzenie grantu.

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla kogo?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Forma dofinansowania

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.) oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość  dofinansowania w formie dotacji  wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

 1. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 2. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
 3. dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:
  • magazynowania ciepła nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  • magazynowania energii elektrycznej nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  • systemu zarządzania energią HEMS/EMS -  nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie 
Okres kwalifikowalności kosztów Od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:
 • rozpoczęcie przedsięwzięcia - poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego);
 • zakończenie przedsięwzięcia - przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowane. Datę zakończenia przedsięwzięcia stanowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza.
Cel programu

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Na co?

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.
W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Ile?

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Termin

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Cel programu

Ciepłe Mieszkanie to nowy program dopłat NFOŚiGW. Według najnowszych informacji program ma ruszyć pod koniec IV kwartału 2022. W ramach programu Ciepłe Mieszkanie będzie można uzyskać dotacje na termomodernizację mieszkania - wymianę źródła ciepła i poprawienie efektywności energetycznej.

Dla kogo?

Program Ciepłe Mieszkanie ma być uzupełnieniem programu Czyste Powietrze, który skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Beneficjentami programu Ciepłe Mieszkanie będą gminy, ale odbiorcami końcowymi - osoby fizyczne - właściciele czy współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Na co?

Dopłaty będą przeznaczone na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie będzie można dostać m.in. na:

 • wymianę okien i drzwi,
 • nowe źródło ciepła (pompa ciepła, kondensacyjny kocioł gazowy, kocioł na pellet),
 • wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.
 • wentylację mechaniczną,
 • dokumentację projektową.
Ile?

Wysokość dopłaty na termomodernizację mieszkania ma zależeć od poziomu dochodów. Ciepłe Mieszkanie przewiduje trzy poziomy dofinansowania:

 • podstawowe dofinansowanie ma wynieść do 30% kosztów inwestycji (ale nie więcej niż 15 tys. zł),
 • dla osób o niższych dochodach – do 60% (do 25 tys. zł),
 • dla najuboższych – do 90% (do 37,5 tys. zł).