Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INSTALMAX Marciniak, P. Marciniak S.C. ul. Fabryczna 1 34-300 Żywiec.
 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. Prowadzenie i rozwijanie współpracy z klientem, a także na potrzeby rozliczeń, zarządzania zaległymi należnościami oraz w zakresie dostaw produktów i usług,
  2. przetwarzanie w związku ze sprzedażą, pozyskiwaniem klientów, korespondencją z klientem i obsługą klienta,
  3. rozwijania naszych usług, oferowania naszych usług potencjalnym klientom oraz realizacji transakcji
 3. Przetwarzamy następujące dane o naszych klientach:
  1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy,
  2. numer telefonu, adres email,
  3. osoby kontaktowe dla dostaw,
  4. numer rachunku bankowego,
  5. zgoda przekazana słownie na otrzymywanie informacji handlowych mailem lub na telefon,
  6. zgoda pisemna na publikację zdjęć z wykonanych prac u klienta na naszej stronie internetowej,
  7. opinie klienta i reklamacje,
  8. historia transakcji,
  9. dane statystyczne,
  10. dane w postaci Państwa wizerunku zarejestrowane w naszym systemie monitoringu
 4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
  2. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
  3. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 5. Na potrzeby świadczenia naszych usług przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas pozostawania naszym klientem w tym do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Dane kontaktowe jak numer telefonu, adres e-mail przechowujemy do wycofania Państwa Dane zawarte w dokumentach naszej księgowości są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie czyli do końca roku obrachunkowego oraz przez pięć lat po jego upływie.
 6. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać zgodę w każdym czasie kontaktując się z nami.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane kontrahentom z którymi współpracujemy oraz dostawcom usług IT, płatniczych, logistycznych, marketingowych z którymi Administrator ma podpisane stosowne umowy powierzenia danych
 8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów dla których zostały zebrane lub jeżeli nie będą zachodzą inne przeciwwskazania prawne, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, Stawki 2).
 10. Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane nie będą podlegały